عنوان طرح: بررسی سواد سلامت و عوامل موثر بر آن در جمعیت استان قزوین

مجری طرح: دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

ناظر طرح: دکتر رضا قنبری

چکیده طرح


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0