ارکان

  • شورای عالی(سیاستگذاری)
  • شورای علمی
  • رئیس مرکز    


 اعضای شورای عالی (سیاستگذاری)

  •  ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
  • معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
  • معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
  • ریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  • پژوهشگران و یا اعضاء هیات علمی علاقمند به پژوهش

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0