مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 1391 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قزوین فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز در زمینه ی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به منظور شناسایی نیازهای سلامت محور جامعه و ارتقا سلامت افراد فعالیت می نماید و در این راستا آموزش و پژوهش محوری را مهمترین ماموریت مساله دانسته و برای رسیدن به این امر ایجاد مشارکت عمومی و کار تیمی را در دستور کار خود قرار داده است. این مرکز در تاریخ خرداد ماه 1396 مجوز موافقت قطعی خود را کسب نموده است.
                                                                                                         


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0