چشم اندازهای مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

نیل به جایگاه برتر در بین مراکز تحقیقاتی،
دستیابی به مرجعیت در ارائه تحقیقات مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کشور،
دستیابی به عنوان نماینده علمی WHO در کشور


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0