مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ماده 1_ به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

 

ماده 2_ اهداف:

 • توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 • انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
 • جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
 • تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 • ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین
 • کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 3_ ارکان مرکز عبارتند از:

 • شورایعالی
 • رئیس مرکز

 

ماده 4_ اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از:

 • رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • رئیس مرکز
 • سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه

 

ماده 5_ وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد:

 • تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
 • تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
 • بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
 • بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
 • تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقیقات
 • پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

 

تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

ماده 6_ رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهارسال یکبار منصوب می گرددو انتخاب مجدد و بلامانع است .


ماده 7_ وظایف رئیس مرکز:                                                                                                   :
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکزاست و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

 

ماده 8_ اعضاء مرکز:

مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :

 • اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند
 • اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند

 

 ماده 9_ منابع مالی مرکز :

 • درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
 • کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
 • اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه مورخ 28/9/1390شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید واین مرکز موافقت اصولی را کسب نمود.

 بدیهی است درصورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی(دولتی_غیردولتی )‌و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاهها، مراکز مذکور درمهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردد. این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0