ماموریت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

انجام پژوهش های با کیفیت و هدفمنددر راستای ارتقای سلامت جامعه و تولید دانش مورد نیاز استان قزوین با توجه به نیازهای جامعه و مشارکت مردمی و با تکیه بر پژوهشگران و کارکنان توانمند


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0