دوران

لطفا صبر کنید ...

زینب علی مرادی

ریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

  • تحصيلات : دکترای تخصصی
  • تخصص : سلامت باروری

زینب علی مرادی

ریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

  • تلفن : 02833694014
  • پست الکترونیکی : z.alimoradi@qums.ac.ir

گروه دورانV6.0.9.0