دوران

لطفا صبر کنید ...

مهران علیجان زاده

;کارشناس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

  • تحصيلات : دکترای تخصصی
  • تخصص : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مهران علیجان زاده

;کارشناس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

  • تلفن : 02833694014
  • پست الکترونیکی : mehran_alijanzade@yahoo.com

الهه جعفری

کارشناس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد
  • تخصص : اپیدمیولوژی

الهه جعفری

کارشناس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

  • تلفن : 02833694014
  • پست الکترونیکی : elhejafari@gmail.com

گروه دورانV6.0.9.0