اهداف کلان ( G )

ارتقا جایگاه علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه

جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد در جهت نهادینه سازی مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

جلب همکاری درون بخشی و بین بخشی در راستای بهبود و ارتقای مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

هدایت  پژوهش های دانشگاهی به سمت پژوهش های کاربردی مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 


راهبردها ( S )

نهادینه سازی رویکرد پاسخگویی به نیازهای آموزشی تحقیقاتی جامعه تحت پوشش

جهت گیری و مدیریت تحقیقات در راستای ارتقای سلامت جامعه

توسعه انتشار و به اشتراک گذاری دانش تولید شده

جلب حمایت و همکاری مدیران دستگاه های اجرایی استان

هماهنگی برون بخشی و درون بخشی
 

 

اهداف اختصاصی 5 ساله ( O )

افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی به میزان 2 برابر

ارتقا رتبه مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به میزان 20 درصد

افزایش تعداد محقق با شاخص H معادل 15 و بالاتر بر اساس نظام SCOPUS به تعداد 1 نفر تا 5 سال آتی

توانمند سازی پژوهشی کارکنان ستادی از تعداد 60 نفر به 500 نفر تا 5 سال آتی

افزایش تعداد پروژه های جذب شده از بیرون دانشگاه به میزان 5 عدد تا 5 سال آتی

جذب 2 هیئت علمی پژوهشی تا 5 سال آتی

تبدیل وضعیت مرکز عوامل اجتماعی به پژوهشکده تا 5 سال آتی

افزایش تعداد مقالات با IF بالای 3 از 4 به 25 عدد تا 5 سال آتی


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0