دوران

لطفا صبر کنید ...

پیمان نامدار

ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : طب اورژانس

پیمان نامدار

ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 • تلفن : 02833375518-19
 • پست الکترونیکی : p.namdar@qums.ac.ir

سید مهدی میرهاشمی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : بیوشیمی بالینی

سید مهدی میرهاشمی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 • تلفن : 02833337006
 • پست الکترونیکی : sm.mirhashemi@qums.ac.ir

جلال رحمانی

معاون بهداشتی دانشگاه

 • تحصيلات : دکترای
 • تخصص : دندانپزشکی

جلال رحمانی

معاون بهداشتی دانشگاه

 • تلفن : 02833686201
 • پست الکترونیکی : health@qums.ac.ir

مهدی رنجبران

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : اپیدمیولوژی

مهدی رنجبران

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

 • تلفن : 02833337006
 • پست الکترونیکی : m.ranjbaran@qums.ac.ir

زینب علی مرادی

ریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : سلامت باروری

زینب علی مرادی

ریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 • تلفن : 02833694014
 • پست الکترونیکی : z.alimoradi@qums.ac.ir

رزاق محمودی

ریاست دانشکده بهداشت

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : بهداشت مواد غذایی

رزاق محمودی

ریاست دانشکده بهداشت

 • تلفن : 02833344798
 • پست الکترونیکی : r.mahmodi@qums.ac.ir

محسن نوری

مشاور رئیس دانشگاه و مسئول سیاست گذاری سلامت

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد
 • تخصص : مهندسی بهداشت محیط

محسن نوری

مشاور رئیس دانشگاه و مسئول سیاست گذاری سلامت

 • تلفن : 02833374872
 • پست الکترونیکی : mn68912@gmail.com

گروه دورانV6.0.9.0