دوران

لطفا صبر کنید ...

امیر پاکپور حاجی آقا

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

امیر پاکپور حاجی آقا

 • تلفن : 02833694014
 • پست الکترونیکی : apakpour@qums.ac.ir

محمدمهدی امام جمعه

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : بهداشت محیط

محمدمهدی امام جمعه

 • تلفن : 02833336001-3706
 • پست الکترونیکی : memamjomeh@qums.ac.ir

روح اله کلهر

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

روح اله کلهر

 • تلفن : 02833336001-3742
 • پست الکترونیکی : r.kalhor@qums.ac.ir

محمدعلی سلیمانی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : پرستاری

محمدعلی سلیمانی

 • تلفن : 02833337267-3500
 • پست الکترونیکی : ma.soleimany@qums.ac.ir

زهره یزدی

 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : طب کار

زهره یزدی

 • تلفن : 02833336001
 • پست الکترونیکی : zyazdi@qums.ac.ir

گروه دورانV6.0.9.0