اعضای هیأت علمی باید طرح های خود را در قالب پرسشنامه طرح تحقیقاتی هیأت علمی تکمیل و به شورای پژوهشی دانشکده/ مرکز تحقیقات محل خدمت خود ارائه نمایند. طرح‌های تحقیقاتی هیأت علمی می‌توانند گسترده و جامع باشند و چندین پایان نامه را پوشش دهند. بدیهی است هزینه‌های پرسنلی مربوط به پایان نامه که واحد درسی برای اساتید راهنما، مشاور و غیره محسوب می‌شود باید از هزینه کل طرح کسر گردد و طرح تمام مراحل داوری را طبق روال معمول طی نماید.

  اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در صورت تمایل به انجام طرح های تحقیقاتی مداخله ای (غیر بالینی) در قالب پرسشنامه HSR به سایت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت مراجعه نمایند. 

  پرسشنامه طرح تحقیقاتی باید به طور کامل و بدون هرگونه تغییر در اصل پرسشنامه تکمیل، تایپ و امضا شده باشد، منابع براساس سیستم ونکور بصورت پی درپی و براساس استفاده درمتن شماره گذاری شده و کد مربوطه در متن پروپوزال قید شود و فرم جمع آوری اطلاعات و رضایت نامه کتبی آگاهانه در صورت لزوم و ... ضمیمه باشد.

  مجریان باید گزارش پیشرفت طرح خود را بر اساس طول مدت اجرای طرح در سه مرحله و تأییدیه ناظر طرح به صورت تایپ شده به شورای مربوطه ارائه نمایند

  ناظر باید بر تمام مراحل اجرای طرح، به خصوص رعایت اصول اخلاقی نظارت کامل داشته باشد. (ناظر طرح تحقیقاتی باید تأیید کند که مقالات منتج از طرح تحقیقاتی اهداف کلی طرح را پوشش داده اند).

  در مواردی که مقاله چاپ/ پذیرش شده منتج از طرح وجود ندارد، گزارش نهایی به همراه برگه اعلام وصول مقاله لازم می‌باشد. بدیهی است در مورد خاتمه اینگونه طرحها،شورای پژوهشی دانشگاه تصمیم خواهد گرفت.  

  گزارش نهایی باید شامل جلد، صفحه فهرست مطالب، چکیده ساختاری، مقدمه، اهداف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه گیری (پیشنهادها) و مراجع باشد. مراجع باید براساس سیستم ونکور بصورت پی درپی و براساس استفاده در متن شماره گذاری شده و کد مربوطه در متن گزارش قید شود.

  گزارش نهایی طرح های مداخله ای باید شامل ارزشیابی مداخله نیز باشد.


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0