عنوان طرح: عوامل موثر بر پذیرش واکسن کرونا در جمعیت عمومی استان قزوین

مجری طرح: دکتر امیر پاکپور حاجی آقا - با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه

ناظر طرح: دکتر زینب علی مرادی

چکیده طرح


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0