دوران

لطفا صبر کنید ...

امیر پاکپور حاجی آقا

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

  • سوابق :
  • تحصيلات : دکترای تخصصی
  • تخصص : آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

امیر پاکپور حاجی آقا

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

  • تلفن : 02833694014
  • پست الکترونیکی : apakpour@qums.ac.ir

گروه دورانV6.0.9.0