• ساعت : ۹:۹:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 
نحوه پرداخت هزینه های طرح های تحقیقاتی مصوب

عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 08/06/1400، نحوه پرداخت هزینه‌های طرح‌های مصوب به شرح زیر تغییر و به تصویب رسید:
-قسط اول: به میزان 35 درصد اعتبار مصوب طرح بعد تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و با درخواست مجری و تأیید ناظر و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
-قسط دوم: به میزان 35 درصد اعتبار مصوب طرح با ارائه گزارش پیشرفت حداقل 35 درصد طرح و تأیید ناظر و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
-قسط سوم: به میزان 30 درصد باقیمانده اعتبار طرح با ارائه گزارش پیشرفت 100 درصد طرح، مستندات مربوط به خاتمه طرح و تأیید ناظر و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه 
همچنین حق نظارت طرح‌های تحقیقاتی: حداکثر تا 3 درصد هزینه طرح و تا سقف 000/000/10 ریال(ده میلیون ریال) به تصویب رسید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0