• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 
تعهدات مقالات طرح های تحقیقاتی مرور سیستماتیك و متاآنالیز

عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 08/06/1400، مقرر گردید سقف تعهدات مقالات طرح‌های تحقیقاتی مرور سیستماتیک و متاآنالیز به شرح زیر تغییر نماید. همچنین در صورتی که مقاله منتج از طرح در مجلات 1% یا 5% برتر بر اساس سامانه علم سنجی چاپ شود، معادل مقاله ISI با IF حداقل سه و یا یک مقاله Q1 محاسبه خواهد شد.

-    طرح‌های مصوب حداکثر تا 120 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله ISI با IF حداقل 3 به بالا یا مقاله Q1
-    طرح‌های مصوب تا 100 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله ISI دارای IF
-    طرح‌های مصوب تا 80 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله PubMed
-    طرح‌های مصوب تا 60 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله Scopus

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0