عنوان طرح: بررسی رفتارهای پیشگیرانه در خصوص مقابله کروناویروس و عوامل اجتماعی موثر بر آن با تاکید بر اعتماد اجتماعی در جمعیت استان قزوین

مجری طرح: دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

ناظر طرح: دکتر زینب علی مرادی

چکیده طرح


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0