:.
ادرس جدید مرکز
Affiliation جدید مرکز در پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر

   با توجه به تأسیس پژوهشکده"پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر" و لزوم درج آدرس صحیح (Affiliation) و جدید مراکز زیر مجموعه پژوهشکده در مقالات،  خواهشمند است از این پس ازAffiliation جدید در مقالات خود استفاده بفرمایید.

Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

بيشتر