اطلاعیه

بیست و دومین نشست بررسی عملکرد مرکز تحقیقات SDH

این نشست روز یکشنبه مورخ 9/10/97 با حضور؛ دکتر مهرام ریاست محترم دانشگاه، دکتر پیمانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر امیر پاکپور رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت و جمعی از اعضای شورای عالی مرکز برگزار شد.

در این جلسه میزان دستیابی به اهداف عملیاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت بررسی گردید و همچنین 3 طرح تحقیقاتی به تصویب رسید.