کدهای پژوهشی
کدهای پژوهشی اخلاق

عطف به نامه شماره 955/100 مورخه 17/6/92 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لینکهای بعدی به تفکیک، راهنماهای(کدها) عمومی و اختصاصی بازنگری شده اخلاق در پژوهش، جهت اطلاع رسانی به تمام محققین محترم با تأکید بر الزام رعایت مفاد کدهای مذکور اعلام می گردد