اطلاعیه
زمانبندی کارگاه های توانمند سازی پژوهشی کارکنان شنبه 2 دی ماه اعلام می گردد.

زمانبندی کارگاه های توانمند سازی پژوهشی کارکنان شنبه 2 دی ماه از طریق سایت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اعلام می گردد.