اطلاعات مهم
مستندات ضروری برای اعلام خاتمه طرح های تحقیقاتی

برای اعلام خاتمه طرح های تحقیقاتی ارسال مستندات زیر الزامی می باشد:

  1. نامه خاتمه طرح در شورای پژوهشی دانشکده / مرکز
  2. مقاله چاپ شده یا مقاله پذیرفته شده به همراه برگه پذیرش
  3. تایید ناظر یا داور نهایی مبنی بر این که مقاله مذکور اهداف طرح را پوشش می دهد.
  4. تایید ناظر مبنی بر خاتمه طرح برای امور مالی
  5. فایل خلاصه کامل فارسی
  6. نامه تحویل گرفتن وسایل غیرمصرفی از مجریان طرح
  7. فایل ترجمان دانش جهت بارگذاری در سامانه مربوطه
    ​​​​​​​