اطلاعیه کارگاه ها و همایش ها
برگزاری کارگاه آموزشي جستجو و بازيابي منابع علمي از پايگاههاي علمی