اخبار اسلایدی
فراخوان دوره توانمندسازی پژوهشی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و جایگاه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، معاونت پژوهشی با همکاری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در نظر دارد کارگاه های دوره ای در خصوص توانمند سازی پژوهشی کارکنان برگزار نماید، این کارگاه ها به صورت مجموعه کارگاه های پژوهشی برگزار خواهد شد و دراین دوره ها به نحوه جستجو در پایگاه های علمی، روش های تحقیق کمی، کیفی و نگارش مقالات پرداخته خواهد شد.  با توجه به هدفمند بودن این دوره کارگاه ها، تنها کارکنانی اقدام به ثبت نام نمایند که علاقه مند به پژوهش بوده و در ادامه تمایل داشته باشند طرح هایی تحقیقاتی به اجرا برسانند. ظرفیت کارگاه ها محدود بوده و پس از یک الی دو جلسه،کارکنان توانمند جهت ادامه دوره توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی گزینش خواهند شد. کارکنان گزینش شده متعهد می گردند تا پایان دوره در این کارگاه ها شرکت نمایند( تکمیل فرم تعهد) و یک طرح تحقیقاتی پس از اتمام دوره تدوین و به سامانه پژوهش ارسال نمایند. گواهی دوره تنها در صورت پیشرفت مرحله به مرحله در طی دوره و تدوین و ارسال طرح پژوهشی اعطا می گردد. اطلاع رسانی مورد نیاز در سایت های معاونت پژوهشی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت قرار خواهد گرفت.
 
آدرس سایت: http://vcr.qums.ac.ir/Portal/Home/
آدرس سایت: http://sdh.qums.ac.ir

تعداد کارگاه در نظر گرفته شده: 10 جلسه کارگاهی
حداکثر تعداد شرکت کننده: گزینش نهایی 20 نفر
تاریخ برگزاری کارگاه ها: آبان تا اسفند ماه 1396
محل ثبت نام: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
زمان ثبت نام: 10 تا 30 شهریور ماه 1396

لینک پوستر فراخوان توانمندسازی پژوهشی کارکنان