اطلاعیه
اعلام اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اولویت های تحقیقاتی خود را در 13 حیطه به شرح زیر جهت پژوهشگران علاقه مند اعلام می نماید.

تلفن : 02833239259

داخلی: 2621

Email: sdh@qums.ac.ir

 

مسکن

 

1.       بررسی تاثیر شرایط اقامت (سکونت) بر سلامت

2.       وضعیت سلامت و معیشت حاشیه نشین ها و افراد ساکن در مناطق محروم دور افتاده

محیط زیست

 

1.       بررسی ارتباط محیط فیزیکی، اجتماعی و بیولوژیک با وضعیت سلامت

2.       بررسی آلاینده های شیمیایی ، بیولوژیک و فیزیکی محیط و ارائه خدمات مناسب

3.       بررسی آثار سوء پرتوها و امواج پرتوی بر سلامت

4.       بررسی وضعیت کیفی آب شرب استان

5.       بررسی دلایل استفاده و اثربخشی دستگاه های تصفیه خانگی آب شرب توسط خانوار های استان

ترابری

1.       بررسی تاثیر سیستم های حمل و نقل بر وضعیت سلامت و ایمنی جامعه

تغذیه

1.       بررسی مشکلات تغذیه ای در گروه های آسیب پذیر و انجام مداخلات

2.       بررسی باقیمانده سموم مواد غذایی

3.       مشکلات تغذیه ای و سوء تغذیه

4.       فرهنگ تغذیه ای سالم

نظام سلامت

1.       اپیدمیولوژی و پیشگیری از سوانح و حوادث (خانگی، شغلی، جاده ای و غیر مترقبه و...)

2.       بار بیماری ها و نظام مراقبت از بیماریها و شاخص های سلامت و بیماری

3.       کیفیت زندگی در بیماری های مزمن و سرطان ها

4.       تشخیص زودرس، غربالگری و پیشگیری از بیماری های مزمن و سرطانها

5.       بررسی ارائه و جنبه های مختلف خدمات سلامت

6.       سلامت مادران (تنظیم خانواده، سقط و حاملگی ناخواسته)

7.       بار اقتصادی ، اجتماعی، در بیماری ها

8.       نقشه جامع علمی عوامل محیطی بیماریزا

9.       سلامت سالمندان

10.   خودکشی

11.   بهداشت جنسی در جوانان (رفتارهای پر خطر جنسی – بهداشت بلوغ)

12.   نقش تبعیت از درمان در ارتقاء سلامت بیماران

آموزش

1.       بررسی تاثیر و مداخلات آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت

2.       بررسی وضعیت سواد سلامتی

3.       آموزش جامعه ، افراد در معرض خطر و بیماران

امنیت

1.       ارتباط وضعیت امنیت اجتماعی و سلامت

2.       ارتباط حقوق شهروندی و سلامت

3.       خشونت علیه زنان و راهکارهای مداخله ای جهت کاهش آن

4.       خشونت و سوء رفتار با کودکان و طراحی مداخلات جهت کاهش آن

فقر

1.       ارتباط فقر و سلامت از جنبه های مختلف

سبک زندگی

1.       اپیدمیولوژی و جنبه های اجتماعی سوء مصرف مواد، داروها، روان گردان ها، دخانیات (پیشگیری، درمان و بازتوانی) 

2.       سبک زندگی سالم (فعالیت بدنی، تغذیه، استرس، دخانیات)

3.       تاثیر رفتار ( فردی اجتماعی ) بر وضعیت سلامت افراد

حمایت اجتماعی و سبک اجتماعی

1.       مشارکت جامعه در ارتقاء وضعیت سلامت

2.       ارتباط حمایت اجتماعی و وضعیت سلامت

3.       روش های توانمند سازی ذینفعان سلامت

4.       تعیین کننده های اجتماعی رفتارهای پر خطر

5.       مشکلات روانی –اجتماعی در جامعه

6.       تاثیر عوامل اجتماعی بر سلامت دختران و زنان

7.       وضعیت مشارکت اجتماعی-اقتصادی زنان

8.       باورها و اعتقادات مرتبط با سلامت

9.       والدین و عوامل اجتماعی بلوغ

10.   ارزشیابی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

اشتغال

1.       ارتباط وضعیت اشتغال با سلامت

2.       تاثیر استرس های شغلی بر سلامت

تکامل دوران کودکی

1.       وضعیت موجود رشد و تکامل دوران کودکی

2.       نقش مشاوره و روان درمانی بر تکامل کودک

3.       سلامت کودکان و شیر مادر

4.       رسانه ها و تکامل دوران کودکی

 

عدالت

1.         عدالت در سلامت جسمی،اجتماعی و روانی