اخبار
استقبال پرشور کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مجموعه کارگاه های توانمند سازی پژوهشی
مجموعه این دوره های کارگاهی از آبان ماه 96 آغاز و تا اسفند ماه ادامه خواهد داشت. در این دوره کارکنان دانشگاه به طور ویژه با روش های پژوهش کمی و کیفی آشنا خواهند شد و در نهایت طرحی پژوهشی ارائه خواهند داد. اطلاعات در خصوص برگزاری کارگاه و زمان این کارگاه ها در هفته پایانی مهرماه بروی سایت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت قرار خواهد گرفت.