اخبار
در خصوص چگونگی و تاریخ ثبت نام کارگاه های توانمند سازی پژوهشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین