اخبار
شرایط احراز نویسندگی (Authorship) مطابق آیین نامه راهنمای کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی
شرایط احراز نویسندگی (Authorship) مطابق آیین نامه راهنمای کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی در حیطه نشر، موارد احراز به شرح زیر مورد تأکید قرار می‌گیرد:
 
نویسندگان اثار پژوهشی باید همزمان واجد هر سه معیار ذیل جهت درج به عنوان نویسنده را دارا باشد:
 
1- سهم قابل توجهی در حداقل یکی از فعالیت‌های ارایه ایده پژوهشی یا طراحی مطالعه/ جمع آوری داده ها/ آنالیز و تفسیر داشته باشد.
2- در نوشتن مقاله به صورت نوشتن پیش نویس مقاله یا مرور نقادانه آن که منجر به اصلاح محتوای علمی مقاله گردد، نقش داشته باشد.
3- مقاله نهایی شده را مطالعه و تأیید کرده باشد.
 
   لازم به ذکر است که صرف انجام مواردی چون ویرایش پروپوزال، جمع آوری داده‌ها، جلب مشارکت کنندگان، تهیه حیوانات، مشاوره آماری، ورود داده‌ها، ویرایش ادبی، عکاسی، حمایت مالی یا فراهم آوردن امکانات و همکاری در امور دفتری جزء شروط مربوط به نویسنگان آثار پژوهشی نمی‌باشد و از این افراد با ذکر نقش آنها در بخش تقدیر و تشکر قدردانی شود. لذا ذکر نویسنده میهمان (Guest Author)، نویسنده هدیه ای(Gift Author) و نویسنده پنهان (Ghost Author) جزء مصادیق تخلف پژوهشی محسوب می شود که در صورت مشاهده هرگونه تخلف به کمیته اخلاق دانشگاه جهت بررسی ارجاع خواهد شد.