چارت سازمانی

 

آدرس پستی : 

قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تلفن تماس مستقیم :  02833239259   

شماره تماس داخلی:      2621

فکس:    02833350056

پست الکترونیک :  sdh@qums.ac.ir 

روز های کاری مرکزاز روزشنبه تا پنج شنبه

ساعات کاری مرکز: ازساعت 7:30   الی 14:15