معاون پژوهشی مرکز
 قائم مقام مرکز(معاون پژوهشی مرکز)

تلفن مستقیم: 02833239259    داخلی: 2621

دکتر امیر پاکپور/ دکتری تخصصی آموزش بهداشت با رتبه علمی دانشیار
آدرس: قزوین – بلوار شهید باهنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
لینک رزومه CV