فرم
فرم نظرسنجی میزخدمت
اطلاعات
جنسیت
سن
تحصیلات
شغل
نام خدمت
تعداد دفعات مراجعه به میز خدمت برای دریافت خدمت
احساس رضایت از خدمت دریافت شده در میز خدمت الکترون
کیفیت ارائه خدمات در میز خدمت الکترونیکی چگونه است
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص