کارشناسان

کارشناسان مرکز:

نام و نام خانوادگی: مهران علیجان زاده

سمت: کارشناس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی

شرح وظایف: کارشناس و پژوهشگر مرکز

پست الکترونیک: mehran_alijanzade@yahoo.com

شماره تماس داخلی: 2621
 

نام و نام خانوادگی: رویا حسینی

سمت: کارشناس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای

شرح وظایف: کارشناس مرکز

پست الکترونیک: rhosseini4881@gmail.com

شماره تماس داخلی: 2621