پژوهشگران

پژوهشگران مرکز

 مهران علیجان زاده(Mehran_Alijanzade@yahoo.com)

زهرا حسین خانی ( zhosseinkhani122@gmail.com)