تاریخچه

تاریخچه 
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 1391 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قزوین فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز در زمینه ی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به منظور شناسایی نیازهای سلامت محور جامعه و ارتقا سلامت افراد فعالیت می نماید و در این راستا آموزش و پژوهش محوری را مهمترین ماموریت مساله دانسته و برای رسیدن به این امر ایجاد مشارکت عمومی و کار تیمی را در دستور کار خود قرار داده است. این مرکز در تاریخ خرداد ماه 1396 مجوز موافقت قطعی خود را کسب نموده است.