شورای عالی مرکز

اعضای شورای عالی مرکز

 دکتر منوچهر مهرام                                                                      رزومه

 دکتر امیر پیمانی  ( (a.peymani@gmail.com                                        رزومه

 دکتر علیرضا خونساری( Alikhansary1972 @yahoo.com)                    رزومه

 دکتر سعید اسکویی ( Health@qums.ac.ir)                                      رزومه

 دکتر علی صفری واریانی( Safary2400@yahoo.com)                          رزومه

 دکتر محمد مهدی امام جمعه( M_Emamjomeh@yahoo.com)             رزومه

 دکتر امیر پاکپور(Pakpour_Amir@yahoo.com)                                    رزومه

 مهندس عزیز خانی( N.azizkhani87@gmail.com)                             رزومه