شورای عالی مرکز
  • دکتر منوچهر مهرام (رئیس دانشگاه و رئیس مرکز SDH)
  • دکتر امیر پیمانی(معاون پژوهشی دانشگاه)
  • دکتر حمیدرضا نجاری(معاون امور بهداشتی)
  • دکتر رزاق محمودی(رئیس دانشکده بهداشت)
  • دکتر محمد مهدی امام جمعه(عضو هیئت علمی مرکز)