شورای عالی مرکز
  • دکتر پیمان نامدار (رئیس دانشگاه و رئیس مرکز SDH)
  • دکتر محمدمهدی امام جمعه(معاون پژوهشی دانشگاه)
  • دکتر حمیدرضا نجاری(معاون امور بهداشتی)
  • دکتر رزاق محمودی(رئیس دانشکده بهداشت)
  • دکتر امیر پاکپور (معاون پژوهشی و قائم مقام مرکز SDH)