هیئت موسس

اعضای هیئت علمی موسس مرکز

  • دکتر امیر پاکپور      (Pakpour_Amir@yahoo.com)                        رزومه
  • دکتر محمد مهدی امام جمعه      ( M_Emamjomeh@yahoo.com)  رزومه
  • دکتر روح الله کلهر      ( r.kalhor@gmail.com)                             رزومه
  • دکتر محمد علی سلیمانی      ( soleimani.msn@gmail.com)        رزومه
  • دکتر زهره یزدی