ارکان
ارکان
الف- شورای عالی(سیاستگذاری)
ب- شورای علمی
ج- رئیس مرکز    
د- قائم مقام ریاست
 
اعضای شورای عالی (سیاستگذاری)
 
1-ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
2-معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
3-معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
4-قائم مقام ریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
5- پژوهشگران و یا اعضاء هیات علمی علاقمند به پژوهش