گردش طرح ها
 

روند تصویب طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

*در این مرحله، طرح در قالب فرمت پروپوزال هیئت علمی ( اساتید-کارمندان دانشگاه) به سامانه پژوهش ارسال می گردد.

نکات این مرحله
الف- فونت پروپوزال نگارش شده بی نازنین باشد.
ب-پروپوزال با توجه به اولویت های مرکز نگارش گردد.
ج-در هنگام ارسال پروپوزال به سامانه پژوهشی مقابل نام طرح واژه ( مربوط به مرکز SDH) ذکر گردد.
د- طرح به سامانه پژوهش مرکز تحقیقات SDH ارسال گردد.

*در این مرحله عنوان پروپوزال توسط مرکز SDH مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت انطباق با اولویت های مرکز، پروپوزال وارد مرحله بعد خواهد شد.

* در این مرحله، طرح جهت داوری به 3 داور ارسال خواهد شد و در صورت موافقت حداقل 2 داور، پروپوزال به مجری جهت اصلاحات ( با توجه به نظرات داوران) بازگردانده خواهد شد.

* در این مرحله پس از اصلاحات مجری، پروپوزال مجددا به 1 داور جهت بررسی مطابقت اصلاحات با نظرات داوران ارسال خواهد شد و در صورت تایید داور، طرح در شورای SDH مطرح و در صورت موافقت اعضا، مصوب خواهد شد.

*در مرحله نهایی طرح به کمیته اخلاق و سپس شورای پژوهشی ارسال می گردد و در نهایت قرار داد طرح منعقد خواهد شد.