متون عمومي
 

عنوان طرح

ردیف

بررسی تاثیر آموزش گروهی نحوه ارتباط موثر به زوج های وابسته به مواد مخدر براساس مدل شناختی رفتاری بر بهبود الگهای ارتباطی و پیشگیری از عود در مراکز دولتی MMT شهر قزوین

1

بررسی نابرابری در توزیع مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان قزوین و پرسنل انها در سال های 1392-1387

2

بررسی ارتباط بین دیسترس اخلاقی و سلامت معنوی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی قزوین

3

اثربخشی مداخله آموزشی در جهت افزایش مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان شهر قزوین: رویکرد فرآیند بهداشتی

4

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی رضایت جنسی لارسون در زوجین نابارور ایرانی

5

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اضطراب مرگ تمپلر در مراقبین خانوادگی مبتایان به سرطان

6

بررسی عوامل موثر بر تبعیت از درمان بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر قزوین

7

مقایسه تاثیر 2 مداخله آموزشی بر ارتقا سلامت دهان و دندان دانش آموزان دبیرستانی شهرستان قزوین

8

تاثیر مداخله آموزشی تئوری محور بر تبعیت از رژیم دارو درمانی و رفع موانع آن در بیماران مبتلا به افسردگی دو قطبی

9

اثربخشی مداخله اموزشی بر افزایش کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر

10

بررسی ارتباط میان کمردرد مزمن و بروز اختلالات خواب در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: یک مطالعه طولی آینده نگر

11

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اضطراب مرگ تمپلر در مراقبین خانوادگی مبتایان به سرطان

6

بررسی عوامل موثر بر تبعیت از درمان بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر قزوین

7

مقایسه تاثیر 2 مداخله آموزشی بر ارتقا سلامت دهان و دندان دانش آموزان دبیرستانی شهرستان قزوین

8

تاثیر مداخله آموزشی تئوری محور بر تبعیت از رژیم دارو درمانی و رفع موانع آن در بیماران مبتلا به افسردگی دو قطبی

9

اثربخشی مداخله اموزشی بر افزایش کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر

10

بررسی ارتباط میان کمردرد مزمن و بروز اختلالات خواب در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: یک مطالعه طولی آینده نگر

11

اثربخشی مداخله آموزش تئوری محور بر کیفیت خواب و سلامت روان دنش آموزان دبیرستانی شهر قزوین: یک کارآزمایی خوشه ای تصادفی شده

12

اثربخشی مداخله آموزشی چندوجهی در جهت بهبود تبعیت از درمان در بیماران سالمند مبتلا به سکته مغزی: کارآزمایی کنترل شده تصادفی

13

اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی بر بهبود تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مسن پس از جراحی بای پس عروق کرونر

14

اثربخشی مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به صرع

15

اثربخشی مصاحبه انگیزشی ب کنترل وزن در نوجوانان چاق مراجعه کننده به بیمارستان قدس شهر قزوین

16

بررسی ادراک و انتظارات مردم شهر و روستا از واحد ها و ارائه کنندگان خدمات سرپایی و بستری سلامت در استان قزوین 1392

17

عوامل خطر خشونت خانگی علیه زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی استان قزوین

18

شیوع تغذیه انحصاری با شیرمادر و عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر 3 سال استان قزوین در سال 1393: کاربردی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

19