متون عمومي

کارگاه روش های نمونه گیری

اهداف رفتاری

 از فراگیر انتظار می رود پس از دوره آموزشی قادر باشد :

1-       مفاهیم زیر را بیان نماید:

  • نمونه گیری
  • تعاریف میانگین، انحراف معیار و دامنه تغییرات
  • تفاوت شیوع و بروز
  • علت استفاده  از نمونه گیری در مطالعات
  • روش انجام نمونه گیری تصادفی ساده
  • روش انجام نمونه گیری تصادفی منظم
  • روش انجام نمونه گیری خوشه ای
  • روش انجام نمونه گیری چند مرحله ای
  • روش انجام نمونه گیری تصادفی تدریجی
  • انواع فرمول های نمونه گیری

2-       بتواند موارد فوق را در تعیین نحوه نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه در یک پروپوزال داده شده استفاده نماید

عنوان

زمان

روش ارائه

نمونه گیری

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

میانگین، انحراف معیار و دامنه تغییرات

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

شیوع و بروز

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

انواع روش نمونه گیری

2 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

تمرین گروهی

2 ساعت

کار گروهی و ارائه