کارگاه روش های نمونه گیری

اهداف رفتاری

 از فراگیر انتظار می رود پس از دوره آموزشی قادر باشد :

1-       مفاهیم زیر را بیان نماید:

نمونه گیری

تعاریف میانگین، انحراف معیار و دامنه تغییرات

تفاوت شیوع و بروز

علت استفاده  از نمونه گیری در مطالعات

روش انجام نمونه گیری تصادفی ساده

روش انجام نمونه گیری تصادفی منظم

روش انجام نمونه گیری خوشه ای

روش انجام نمونه گیری چند مرحله ای

روش انجام نمونه گیری تصادفی تدریجی

انواع فرمول های نمونه گیری

2-       بتواند موارد فوق را در تعیین نحوه نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه در یک پروپوزال داده شده استفاده نماید

عنوان

زمان

روش ارائه

 

نمونه گیری

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

 

میانگین، انحراف معیار و دامنه تغییرات

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

 

شیوع و بروز

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

 

انواع روش نمونه گیری

2 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

 

تمرین گروهی

2 ساعت

کار گروهی و ارائه

 

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 12425
تعداد بازديد کنندگان سايت: 56209832 تعداد بازديد زيرپورتال: 371703 اين زيرپورتال امروز: 101 سایت در امروز: 12595 اين صفحه امروز: 1