آنالیز آماری

کارگاه آموزشی آنالیز آماری

اهداف رفتاری

 از فراگیر انتظار می رود پس از دوره آموزشی قادر باشد:

1-       موارد زیر را بیان نماید:

  • کاربردجدول فراوانی داده ها
  • شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی
  • فرضیه و انواع فرضیات
  • انواع آزمون های آماری و کاربرد هریک ( آزمون های تی ، آنووا، کای دو و ...)
  • تحلیل و تفسیر آزمون های آماری

2-       بتواند موارد فوق را در تعیین نحوه آنالیز در یک پروپوزال داده شده استفاده نماید

عنوان

زمان

روش ارائه

جدول فراوانی داده ها

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

انواع فرضیات

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

انواع آزمون های آماری و کاربرد هریک

3 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

تحلیل و تفسیر آزمون های آماری

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

تمرین

2 ساعت

سخنرانی، کار گروهی