متون عمومي

کارگاه آموزشی انواع مطالعات پژوهشی

اهداف رفتاری

 از فراگیر انتظار می رود پس از دوره آموزشی قادر باشد مفاهیم زیر را پیاده سازی نماید:

1-       موارد زیر را بیان نماید:

  • انواع مطالعات مشاهده ای
  • تعریف مطالعات توصیفی و  تحلیلی و انواع آنها
  • مطالعات کوهورت
  • مطالعات کیس کنترل
  • مطالعات تجربی و انواع آن
  • انواع خطاها

2-       بتواند:

  • نوع پژوهش را در مقالات داده شده مشخص نماید
  • نوع پژوهش مورد نیاز را در مورد عناوین داده شده بیان نماید

عنوان

زمان

روش ارائه

کلیات روش تحقیق

30 دقیقه

سخنرانی

مطالعات توصیفی

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

مطالعات کوهورت

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

مطالعات کیس کنترل

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

مطالعات تجربی و انواع آن

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

خطاها

2 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

تمرین

2 ساعت

کار گروهی