متون عمومي

کارگاه پروپوزال نویسی

اهداف رفتاری

از فراگیر انتظار می رود پس از دوره آموزشی قادر باشد:

1-       موارد زیر را بیان نماید:

 • معیارهای انتخاب موضوع تحقیقاتی
 • ویژگیهای عنوان صحیح تحقیقاتی و نحوه نگارش آن
 • بیان مسئله و اجزای آن
 • بررسی متون و نحوه نگارش صحیح آن
 • اهداف کلی و اهداف جزیی
 • تفاوت سوال های پژوهش با فرضیات

انواع فرضیات

 • متغییرهای مستقل و وابسته
 • متغییرهای کمی و کیفی
 • روش های بررسی جامعه
 • انواع روش های نمونه گیری
 • اصول رفرنس نویسی صحیح

2-       بتواند موارد فوق را در قالب ارائه یک پروپوزال پیاده سازی کند.

عنوان

زمان

روش ارائه

 

معیارهای انتخاب موضوع تحقیقاتی

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

 

ویژگیهای عنوان صحیح تحقیقاتی و نحوه نگارش آن

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

 

بیان مسئله و اجزای آن

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

 

بررسی متون و نحوه نگارش صحیح آن

1 ساعت

سخنرانی، کار گروهی

 

اهداف کلی و اهداف جزیی

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

 

سوال ها و فرضیات پژوهش

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

 

متغییرهای مستقل و وابسته

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

 

متغییرهای کمی و کیفی

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

 

روش های بررسی جامعه

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

 

انواع روش های نمونه گیری

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

 

اصول رفرنس نویسی صحیح

30 دقیقه

سخنرانی، کار گروهی

 

ارائه پروپوزال

4 ساعت

کار گروهی