حیطه های SDH

Environment

محیط زیست

Housing

مسکن

Nutrition

تغذیه

Education

آموزشی

Poverty

فقر

Security

امنیت

Early childhood development

تکامل دوران کودکی

Social Support

حمایت اجتماعی

Social capital

سرمایه اجتماعی

Health system

نظام سلامت

Employment

اشتغال

Life style

سبک زندگی

Gender

جنسیت

Equitable health

عدالت در سلامت

Religion and spirituality

معنویت و مذهبیت

Transportation

ترابری

Governance

حمایت

Recreation

تفریحات و سرگرمی