تعریف SDH

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 یعنی شرایطی که افراد در آن به دنیا آمده، رشد، زندگی و کارمی کنند و سیستم هایی که برای مبارزه با بیماریها ایجاد شده اند. این سیستم ها در مقابل توسط گروهی از عوامل گسترده تر یعنی اقتصاد، سیاست گذاریهای اجتماعی و سیاست شکل می گیرند.

کمیسیون جهانی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 این کمیسیون در مجمع جهانی بهداشت سال 2004 مورد تاکید مدیر کل سازمان بهداشت جهانی (دکتر لی جونگ ووک) قرار گرفت و در سال 2005 این کمیسیون تشکیل و کار خود را طی مراسمی آغاز کرد . این کمیسیون در یک دوره ی سه ساله مسئولیت ارائه توصیه هایی را بر عهده دارد که به روشنی بتواند راهنمای سیاست گذاران عرصه سلامت و ارتقای وضعیت موجود در راستای کاهش نابرابری ها از طریق پرداختن به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت باشد . اعضای کمیسیون که برگزیدگانی از سیاست گذاران ، دانشمندان و محققین بهداشت و درمان هستند ، جمع آوری و سازمان دهی اطلاعات موجود در مورد عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، تقویت اقداماتی که در سطح کشورهای مختلف در پرداختن به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در دست انجام است و نیز حمایت از پیش گامان این عرصه را در دستور کار خود دارند .

همچنین سازمان بهداشت جهانی اعلام نموده است که کمیسیون با گروهی از کشورها و گروه های غیر دولتی و دیگر صاحبان فرایند ، بعضی از رهبران و مسئولین بهداشتی درمانی برای اقدام سریع در راستای غلبه بر موانع اجتماعی سلامت همکاری نزدیک تری خواهد کرد. از آن جا که اهداف توسعه هزاره به تاثیر متقابل بهداشت و شرایط اجتماعی می پردازد و فرصتی را برای ارتقای سیاست های بهداشتی فراهم می آورد و از این راه می کوشد تا ریشه های اجتماعی درد و رنج های اجتماعی قابل پیشگیری و ناشی از تبعیض را بخشکاند ، این کمیسیون برای مدیریت این فرایند تعیین شده است .
 

 http://sdh.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=22ad5d30-1326-43e1-8a94-c4ae5d99a90d