آدرس affilation مرکز

آدرسAffiliation  مرکز

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

Social Determinants of Health Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
 

Image result for affiliation