ریاست مرکز
رئیس مرکز

تلفن مستقیم: 02833375518      داخلی: 2001

دکتر منوچهر مهرام/ دکتری تخصصی اطفال با رتبه علمی استاد

سوابق آموزشی پژوهشی
آدرس: قزوین – بلوار شهید باهنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 قائم مقام مرکز
 

تلفن مستقیم: 02833239259    داخلی: 2621

دکتر امیر پاکپور/ دکتری تخصصی آموزش بهداشت با رتبه علمی دانشیار
آدرس: قزوین – بلوار شهید باهنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
لینک رزومه CV