معرفی اعضاء و کارکنان

اعضای شورایعالی مرکز

 

 دکتر منوچهر مهرام                                                                    رزومه

 دکتر امیر پیمانی  ( (a.peymani@gmail.com                                  رزومه

 دکتر علیرضا خونساری( Alikhansary1972 @yahoo.com)                  رزومه

 دکتر سعید اسکویی ( Health@qums.ac.ir)                                    رزومه

 دکتر علی صفری واریانی( Safary2400@yahoo.com)                       رزومه

 دکتر محمد مهدی امام جمعه( M_Emamjomeh@yahoo.com)            رزومه

 دکتر امیر پاکپور(Pakpour_Amir@yahoo.com)                                 رزومه

 مهندس عزیز خانی( N.azizkhani87@gmail.com                           رزومه

 

اعضای هیئت علمی موسس مرکز

دکتر امیر پاکپور       (Pakpour_Amir@yahoo.com)                     رزومه

دکتر محمد مهدی امام جمعه  ( M_Emamjomeh@yahoo.com    رزومه

دکتر روح الله کلهر              ( r.kalhor@gmail.com)                    رزومه

دکتر محمد علی سلیمانی  ( soleimani.msn@gmail.com)        رزومه

دکتر زهره یزدیاعضای هیئت علمی وابسته

 

 دکتر آمنه باریکانی  barikani.a@gmail.com                               رزومه

 مهندس قلعه نوی  Ghalenoy@gmail.com))                              رزومه
    

 پژوهشگر مرکز

 

جناب آقای مهران علیجان زاده(Mehran_Alijanzade@yahoo.com)

سرکار خانم زهرا حسین خانی ( zhosseinkhani122@gmail.com)